Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชหาร
แผนยุทธศาสตร์
แผนการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาของเทศบาล
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานสำนักการคลัง
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (18 ก.ย. 2561)  
ส่งประกาศประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ก.ย. 2561)  
เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตฐานกา... (14 ก.ย. 2561)  
เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตฐานกา... (14 ก.ย. 2561)
เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตฐานกา... (14 ก.ย. 2561)
เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตฐานกา... (14 ก.ย. 2561)
เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตฐานกา... (14 ก.ย. 2561)
เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตฐานกา... (14 ก.ย. 2561)
เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตฐานกา... (14 ก.ย. 2561)
เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตฐานกา... (14 ก.ย. 2561)
เสนอผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตฐานกา... (14 ก.ย. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (11 ก.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เลีย... (20 ส.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (08 ส.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์ส่งประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 ... (25 ก.ค. 2561)
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (24 ก.ค. 2561)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองคลองหลวงเพิ่มเติม เ... (09 ก.ค. 2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เลียบคลองระบายน้ำที่ 1 หน้ามัสยิด... (19 มิ.ย. 2561)
ส่่งประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e.bidding) เพื่อเป็นกา... (11 มิ.ย. 2561)
แจ้งการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 (05 มิ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการเขียนหนังสื... (11 ก.ย. 2561)  

(10 ส.ค. 2561)  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (07 ส.ค. 2561)  

โครงการจิตอาสา หน่วยพระรา... (23 ก.ค. 2561)

(02 ก.ค. 2561)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเ... (26 มิ.ย. 2561)

การประชุมคณะกรรมการสนับสน... (21 มิ.ย. 2561)

ซักซ้อมการปฎิบัติงานของลู... (19 มิ.ย. 2561)

โครงการเลือกตั้งและปฐมนิเ... (18 มิ.ย. 2561)

โครงการเสริมสร้างมาตรฐานค... (26 เม.ย. 2561)

งานกาชาดและของดีเมืองปทุม... (14 มี.ค. 2561)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถ... (08 มี.ค. 2561)

กิจกรรมทำความสะอาดแก้ไขปั... (26 ก.พ. 2561)

โครงการไทยนิยมยั่งยืน ชุม... (21 ก.พ. 2561)

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถ... (08 ก.พ. 2561)

กิจกรรมจิตรอาสาอำเภอคลองห... (06 ธ.ค. 2560)

งานวันชาติ และวันพ่อแห่งช... (06 ธ.ค. 2560)

กิจกรรมร้องเพลงชาติไทย วั... (29 ก.ย. 2560)

งานวันแม่ 12 สิงหามหาราชิ... (12 ส.ค. 2560)

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็... (31 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
 
Responsive imageสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33/30 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th