Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้ประชากร

     การประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือค้าขายและเกษตรกรรม จากการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ในปี 2549 พบว่าประชาชนมีรายได้เฉลี่ยดังนี้        
     ประชากรในจังหวัดมีรายได้ประจำเดือน คนละ 7,619.09  บาท
     ครัวเรือนมีรายได้ ครัวเรือนและ 25,143 บาท (ขนาดของครัวเรือน 3.3 คน)

การพาณิชยกรรมและบริการ

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม        
     สถานีบริการน้ำมัน 11 แห่ง       
     ร้านค้าทั่วไป 897 แห่ง 
     ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า - แห่ง        
     ตลาดสด 2 แห่ง

สถานประกอบการเทศพาณิชย์        
     สถานธนานุบาล - แห่ง
     โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง

สถานประกอบการด้านบริการ
     โรงแรม 3 แห่ง
     ธนาคาร - แห่ง
     ร้านจำหน่ายอาหาร 200 แห่ง
     โรงภาพยนตร์ - แห่ง


สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th