Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสารราชการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
งบประมาณ/แผนพัฒนาเทศบาล
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนพัฒนาเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
คำแถลง
ประกาศใช้งบประมาณ (หน้า1)
ประกาศใช้งบประมาณ (หน้า2)
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์ฯ งบประมาณ
ประมาณการรายจ่าย
ประมาณการรายจ่าย (ประปา)
ประมาณการรายรับ
ประมาณการรายรับ (ประปา)
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
รายละเอียดประมาณการรายรับ
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล 1
หลักการและเหตุผล 2
หลักการและเหตุผล 3
ข้อมูลเบื้องต้นของอปท (พ.ศ.2560)
คำแถลง (พ.ศ.2560)
คำแถลง รายละเอียดคำแถลง (พ.ศ.2560)
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ (พ.ศ.2560)
ประกาศเทศบาลเมืองคลองหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (พ.ศ.2560)
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (พ.ศ.2560)
ประปา กองการประปา เทศบาลเมืองคลองหลวง (พ.ศ.2560)
บันทึกหลักการและเหตุผล (พ.ศ.2560)
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน (พ.ศ.2560)
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน (พ.ศ.2560)
บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (พ.ศ.2560)
รายงานประมาณการรายรับ (พ.ศ.2560)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (พ.ศ.2560)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (พ.ศ.2560)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (พ.ศ.2560)
รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ (พ.ศ.2560)
ประปา กองการประปา เทศบาลเมืองคลองหลวง (รายจ่าย) (พ.ศ.2560)

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง

เลขที่ 33 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
E-mail :
 admin@khlongluang.go.th

Powered By khlongluang.go.th